L’Observatori de la Sostenibilitat de la Cultura Escrita és una iniciativa del sector editorial representat per CEDRO, que té com a objectiu principal elaborar una anàlisi de la situació dels drets d'autor del sector editoriala a Espanya, amb la finalitat d'informar i promoure els canvis necessaris que garanteixin la sostenibilitat del sector editorial, un dels motors econòmics del país, que suposa una aportació aproximada al PIB de l'1 % i que és, internacionalment, la tercera indústria editorial amb una quota estrangera de mercat més alta.

El sector editorial d'Espanya, en
desavantatge competitiu davant d'Europa

Anàlisi de la situació dels drets d'autor denerats per la reutilització de llibres, diaris, revistes i partitures

El sector editorial pateix una situació de desavantatge competitiu respecte dels països de l'entorn europeu en relació amb els drets d'autor generats per la reutilizació de les obres (digitalització, fotocòpies, comunicació pública, etc.).

Malgrat que els titulars de drets han fet l'esforç de facilitar la reutilització dels seus continguts a un preu molt assequible (tenen tarifes molt per sota de la mitjana europea), els autors i editors no són remunerats de forma adequada pels usuaris de les seves obres, tampoc per part del sector públic. A més, cal sumar-hi el gran impacte que suposen per al sector els elevats índexs de robatori digital de continguts editorials. Aquests factors comprometen la sostenibilitat de la cultura escrita i la salut democràtica a Espanya.

01Mercat legal

Remuneració per la reutilització de continguts editorials a Europa

L'anàlisi de la situació dels drets d'autor generats per la reutilització de llibres, diaris, revistes i partitures es recull a Análisis comparado de la situación de los derechos de autor por usos secundarios de los contenidos editoriales en Europa, treball dirigit pel professor Julio Cerviño, del Departament d'Economia de l'Empresa de la Universidad Carlos III. En aquest estudi s'analitza i quantifica el desavantatge competitiu que pateix el sector de la cultura escrita d'Espanya arran de la falta de remuneració per la reutilizació de les seves obres.

TARIFES MÉS ASSEQUIBLES

La tarifa mitjana a Espanya per la reutilització de continguts editorials és un 38,25 % més baixa que la mitjana europea (ponderada en paritat de poder adquisitiu).

Sectors

 • Administracions públiques
 • Primària
 • Secundària
 • Formació d'idiomes
 • Ensenyament musical elemental – físic *
 • Ensenyament musical mitjà – físic *
 • Ensenyament musical superior – físic *
 • Ensenyament musical elemental – ePartitura *
 • Ensenyament musical mitjà – ePartitura *
 • Ensenyament musical superior – ePartitura *
 • Biblioteques
 • Biblioteques (préstec públic)
 • Universitat **
Espanya
 • 10,31 €
 • 2,16 €
 • 3,34 €
 • 2,10 €
 • 5,97 €
 • 6,27 €
 • 6,47 €
 • 7,81 €
 • 8,12 €
 • 8,32 €
 • 0,06 €
 • 0,003 €
 • 10,35 €
Mitjana
 • 10,07 €
 • 5,57 €
 • 6,60 €
 • 6,70 €
 • 6,66 €
 • 7,22 €
 • 18,05 €
 • 7,75 €
 • 7,80 €
 • 30,59 €
 • 0,17 €
 • 0,110 €
 • 10,23 €
Variació
 • 2,38 %
 • -61,22 %
 • -49,39 %
 • -68,66 %
 • -10,36 %
 • -13,16 %
 • -64,16 %
 • 0,77 %
 • 4,10 %
 • -72,80 %
 • -64,71 %
 • -97,20 %
 • 1,17 %
* En el cas de la formació musical, no són quantitats comparables, atès que les tarifes de CEDRO per a la formació musical inclouen, a més de l'autorització, contingut a través d'ePartitura, una aplicació que facilita la partitura en suport digital.
** En el cas de la universitat, malgrat que la tarifa aplicable és la que apareix representada, habitualment les universitats espanyoles abonen una quantitat pactada amb CRUE (Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles), que genera una tarifa d'aproximadament 1,79 euros per alumne. Aquest acord es renova periòdicament.

REMUNERACIÓ MITJANA PER LA REUTILITZACIÓ DE CONTINGUTS EDITORIALS

La remuneració mitjana per capita per drets d'autor a Europa supera els 1,52 euros/any mentre que a Espanya és de 0,48 euros/any
Hi ha poca consicienciació sobre la necessitat de remunerar els creadors i editors de la cultura escrita per la reutilització dels seus continguts. Ho evidencia la remuneració per capita, que és inferior a la mitjana europea.

Un cas especial: la reutilització interna de premsa

REMUNERACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC PER LA REUTILITZACIÓ DE CONTINGUTS EDITORIALS

ESBRINA QUINA SERIA LA RETRIBUCIÓ DEL SECTOR

Ambs les tarifes actuals,quant recapta el sector editorial per la reutilització dels seus continguts mitjançant llicències de drets d'autor?

El sector editorial recapta 6,63 milions d'euros. D'aquests:

0,5milions d'euros

els aporta el sector públic.

Amb les tarifes actuals, quant es recaptaria si el grau de compliment dels sectors públic i privat fos equivalent al dels països del nostre entorn?

El sector editorial recaptaria 44,67 milions d'euros per la reutilització dels seus continguts. D'aquests:

24,93milions d'euros

els aportaria el sector públic.

Amb la tarifa mitjana europea,quant es recaptaria si el grau de compliment dels sectors públic i privat fos equivalent al dels països del nostre entorn?

El sector editorial recaptaria 72,34 milions d'euros per la reutilització dels seus continguts. D'aquests:

40,38milions d'euros

correspondrien al sector públic.

EFECTES D'UN INCREMENT DE LA RECAPTACIÓ DEL SECTOR EDITORIAL VIA DRETS D'AUTOR

02Mercat il·legal

Impacte del robatori de continguts editorials

Tal com estableix l'informe Piratería en línea de contenidos editoriales en español, dirigit per Héctor Jiménez, director executiu de Qbo Investigación y Estrategia, la pirateria editorial ha tingut una evolució diferent de la que s'observa en la resta de continguts culturals. Al principi, aquesta activitat il·lícita es basava en la còpia o impressió d'exemplars físics. Els avenços tecnològics han fet incrementar aquesta activitat il·legal que atempta contra la sostenibilitat de la indústria editorial. Aquest informe parteix de dades objectives de trànsit a pàgines web il·lícites del sector editorial i del conjunt d'accessos a continguts culturals proporcionats per MUSO (empresa que elabora els estudis d l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea, EUIPO) i posa de manifest que, malgrat els esforços de les indústries editorials i els creadors i les millores en el marc normatiu per protegir le obres, la pirateria continua creixent.

PAÏSOS AMB MÉS QUOTA DE MERCAT ESTRANGERA

En proporció al valor de la facturació de cada país.

Evolució i proporció dels accessos a webs il·lícites de continguts editorials respecte del total.

El 27,5 % dels accessos a pàgines web il·lícites són de contingut editorial, dada que suposa un creixement 59,14 % respecte a 2021.

Intensitat d'accessos per país

LES HIPÒTESIS

Com més desenvolupament cultural, més robatori de continguts

Com més desenvolupament cultural, més robatori de continguts

El nivell d'accés a continguts editorials il·lícits és significativament més baix als països amb menys desenvolupament cultural, amb una correlació del 59,81 %. Això significa que l'accés a continguts il·lícits s'explica per un indicador cultural i, per tant, es pot gestionar mitjançant polítiques de conscienciació social.

Com més PIB, més robatori de continguts

Com més PIB, més robatori de continguts

El coeficient de correlació entre PIB i accés a pàgines il·lícites és del 71 %, és a dir, que com més riquesa hi ha, més consum il·lícit es fa. Això significa que aquests continguts no es roben per motius econòmics. A més, se'n poden extreure altres conclusions: El consum il·lícite és proporcional a la mida econòmica del país. Les economies fortes generen demandes culturals fortes. Si els països amb més capacitat econòmica apliquen més polítiques antifrau, aquestes polítiques no són suficients.

LES RAONS

FACTORS DE COMPORTAMENT

No se sap identificar si el contingut consumit és pirata.

Dissinància cognitiva: se sap que no és correcte, però es fa per motius pràctics.

Razones para parar de usar contenidos digitales desde fuentes ilícitas
Indicó que ha usado sitios web ilegales de contenido on line durante los últimos 12 meses. ¿Cuáles son las razones que te harían dejar de utilizar estas fuentes ilegales? Muestra: 3.935

USOS NO AUTORITZATS I CRITERIS ESG

Ambientals (environmental), Social (social) i de governança (governance)
 • Impacte
  ambiental
 • Impacte
  social
 • Impacte en la
  governança empresarial
 • Impacte ambiental:
  Petjada de carboni

  La pirateria comporta un increment innecessari de recursos per part dels centres de dades.

  Per aixó, la reducció dels índexs de pirateria de continguts editorials ajudaria a fer més sostenibles aquests centres i que no entrin en conflicte amb l'us de recursos naturals vitals com ara l'aigua.
 • Impacte social:
  Retrocés en drets en la cultura escrita

  La Comissió Europea va fixar criteris per indentificar activitats sostenibles i socialmente responsables, i va incloure-hi el compliment d'algunes normes, como la Declaració Universal dels Drets Humans i el Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Social i Culturals.

  En totes dues normes es reconeix el dret i l’obligació de respectar i protegir la creació. En concret, l’article 15 del Pacte reconeix tres drets a qualsevol persona: a participar en la vida cultural, a gaudir dels beneficis del progrés científic i les seves aplicacions, i a beneficiar-se de la protecció dels interessos morals i materials que li corresponguin per raó de les produccions científiques, literàries o artístiques de les quals sigui autora. La pirateria de continguts editorials va en contra dels drets fonamentals dels autors i editors de la cultura escrita a exercir aquests tres drets.
 • Impacte en la governança empresarial:
  Compliment normatiu

  Dins de la bona gestió del govern corporatiu, hi ha les polítiques de compliment i la mitigació dels riscos, inclosos els relacionats amb la propietat intel·lectual.

  Per tant, s'ha de disposar de les autoritzacions de drets d'autor necessàries per a la reutilització de continguts editorials, així com fer un ús responsable dels dispositius de l'empresa i no utilizar-los per descarregar aquets continguts de forma il·lícita.

03Solucions

Per tal de revertir el desavantatge competitiu que pateixen els autors i editors de la cultura escrita a causa de la falta de remuneració dels seus drets de propietat intel·lectual per la reutilització de les seves obres i pel robatori digital d'aquestes obres, és necessari:
Remunerar de forma adequada la reutilització dels continguts i que sigui l'Administració pública la que lideri aquest porcés, tal com succeeix als països del nostre entorn.
Disposar d'un organisme a l'Administració amb facultats i recursos per dur a terme la supervisió i el control de compliment de la normativa de propietat intel·lectual en tots els sectors, privats i públics, com el que tenen en països com França.
Impulsar mesures legislatives dirigides a la lluita contra la pirateria, promovent mecanismes que permetin actuar de forma diligent i àgil en l'ambit de les plataformes tecnològiques, incloso els serveis de missatgeria com ara WhatsApp.
Adequar la remuneració, de forma gradual, a la mitjana europea.
Educar i formar en bones pràctiques sobre la propietat intel·lectual, amb els recursos existents, en tots els àmbits de la societat, especialment en la comunitat educativa.

La veu del protagonistes.
Manuel Vilas, Escritor

La veu del protagonistes.
Marta Martínez, Consejera Delegada de Grupo Anaya